VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
MALMÖ
SV

Om Drivhuset

Engage in change - because entrepreneurship is everybody's business.

Vilka är Drivhuset?

Entrepreneurship is everybodys business”. Så lyder vår vision, men vad betyder det? Många tror att entreprenörskap handlar om att förverkliga affärsidéer och starta nya, växande bolag. Visst är det ett exempel på entreprenörskap, men för oss betyder det så mycket mer. Entreprenörskap för oss handlar om att hitta nya hållbara lösningar för att skapa värde för andra och för världen. När förändringar sker väldigt snabbt, när det inte längre funkar att ”göra som vi alltid har gjort” och när både människor och verksamheter ser hinder och problem för en positiv hållbar utveckling, är entreprenörskap en viktig nyckel. Att kunna skapa hållbara värden för andra oavsett sitt sammanhang är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och lösa utmaningar oavsett om de uppstår i vår egen vardag, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. Därför är ”entrepreneurship everybodys business”.

 

Vår uppgift är att träna, utbilda, coacha och supporta människor med konkreta verktyg och våra forskningsbaserade metoder – Loopa och Tookig, så att de kan utveckla, testa och implementera nya idéer som gör skillnad. Världen blir allt mer komplex, utveckling går blixtsnabbt och det som vi uppfattar som sant idag ser annorlunda ut imorgon. Det ställer ökade krav på flexibilitet, förmåga att hantera osäkerhet, förmåga att se möjligheter och ett innovationsstödjande ledarskap, kompetenser som ofta beskrivs som entreprenöriella. Men entreprenöriella aktiviteter ökar också människors motivation, engagemang och känsla av meningsfullhet. Kompetenser och färdigheter kring värdeskapande blir högt prioriterat för att vi ska kunna möta stora samhällsutmaningar och hantera de förändringar som sker på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Att träna människors entreprenöriella förmågor ser vi därför som vår huvuduppgift.

 

Drivhuset i Malmö har en mycket bred verksamhet som engagerar tusentals människor på olika sätt varje år. Vi stöttar så väl människor individuellt med deras idéutveckling genom personliga möten, som leder grupper i entreprenörsprogram, utbildningsinsatser och innovationslabb för utbildningsaktörer på olika nivåer, offentliga aktörer och i näringslivet. Det vi investerar i andra människors utveckling får vi tillbaka i deras engagemang, kreativitet och vilja att förbättra. De gör skillnad för oss, för andra och för världen. Det kallar vi en hållbar affärsmodell.

 


About us:

“Entrepreneurship is everybodys business”. That is our vision, but what does it mean? Many people believe that entrepreneurship is about realizing business ideas and starting new, growing companies. Sure, it’s an example of entrepreneurship, but for us it means so much more. Entrepreneurship for us is about finding new sustainable solutions to create value for others and for the world. When changes happen very quickly, when it is no longer possible to ”do as we have always done” and when both people and businesses see obstacles and problems for positive sustainable development, entrepreneurship is an important key. Being able to create sustainable values ​​for others regardless of their context is essential for us to be able to develop and solve challenges whether they arise in our own everyday lives, in our workplace or in society at large. Therefore, entrepreneurship is everybodys business.

 

Our job is to train, coach and support people with concrete tools and our research-based methods – Loopa and Tookig, so that they can develop, test and implement new ideas that make a difference. The world is getting more and more complex, development is lightning fast, and what we perceive as true today might not be true tomorrow. This places increased demands on flexibility, the ability to handle uncertainty, the ability to see opportunities and an innovation-supporting leadership, skills that are often described as entrepreneurial. But entrepreneurial activities also increase people’s motivation, commitment and sense of meaningfulness. Skills and skills around value creation will be a high priority so that we can meet major societal challenges and deal with the changes that are taking place in the labor market and in society at large. Training people’s entrepreneurial abilities is therefore our core business.

 

Drivhuset in Malmö has a very broad business that engages thousands of people in different ways every year. We support people individually with their idea development through personal meetings, but also lead groups in entrepreneurial programs, educational initiatives and innovation labs for educational actors at various levels, public actors and the business community. What we invest in other people’s development, we get back in their commitment, creativity and willingness to improve. They make a difference for us, for others and for the world.  We call this a sustainable business model.

Om Drivhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!